วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อบรมให้ความรู้ “STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมให้ความรู้ “STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี” ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

0

Add a Comment