วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ตามที่เทศบาลตำบลหนอบัว ได้จัดโครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) เพื่อการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

0

Add a Comment


11 − three =

Captcha loading...