เรื่อง การเพิกถอนประกาศการพิจารณารับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล กรณีเกษียณอายุราชการ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

Posted by:

0

Add a Comment


2 × five =

Captcha loading...