วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์

Posted by:

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562  บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากร

0

Add a Comment