วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ศึกษาดูงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา

Posted by:

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ศึกษาดูงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ต้นแบบของการเรียน คู่ขนาน เปิดโอกาส ให้นักเรียนเพิ่มขึ้น สามารถเลือกสิ่งที่ชอบและประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ และยังเป็นโรงเรียนเริ่มแบบ PLC แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ. “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)”. Professional Learning Community. คือการเรียนการสอนแบบไม่ได้มุ่งการสอน แต่มุ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคุณภาพเด็กเป็นสำคัญ

0

Add a Comment


Captcha loading...