วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณหน้าเสาธงด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


Captcha loading...