โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562”

Posted by:

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562” เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ ,เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกใน การกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

0

Add a Comment


Captcha loading...