หนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย ศพด.ทต.หนองบัว

Posted by:

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ “หนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครูประจำศูนย์ฯ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจารย์ฐิติ สุภโตษะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันฯ ให้กับคณะครู และเด็กเล็กภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่อยู่ภายในศูนย์ได้เกิดความไว้วางใจถึงระบบในการป้องกันภัยและการดูแลเอาใจใสบุตรหลานให้มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์ฯ

0

Add a Comment


19 − sixteen =

Captcha loading...