อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

Posted by:

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ [ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการแพทย์พระราชทาน จากในหลวง รัชกาลที่ ๙ ] ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์ไม่เพียงก่อตั้งโครงการเพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรเท่านั้น แต่ยังทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุขได้เช่นกัน นั้นคือการจัดตั้ง ‘โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์’ เพราะทรงเห็นว่าความเจ็บป่วยของราษฎรเกิดจากการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงไม่มีสถานพยาบาลอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยโครงการนี้ จะทำหน้าที่คัดเลือกคนในหมู่บ้านให้มารับการฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านของตนได้ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นปีที่โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ได้เริ่มบรรเทาความเจ็บปวดของราษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพราะนิคมนี้มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว ในหลวง รัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์หมุนเวียนเข้าไปบริการตรวจรักษา ซึ่งแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะออกไปคอยดูแลตรวจรักษาคนไข้สัปดาห์ละ ๒ ครั้งเป็นประจำ

ขอบคุณข้อมูลจาก :  https://goo.gl/ZYUAmH

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/ZYUAmH

0

Add a Comment


fourteen − six =

Captcha loading...