การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว จัดอบรมโครงการการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฐานภาษี อัตราภาษี กาลดและการยกเว้นภาษี เป็นต้น

0

Add a Comment


eight − 4 =

Captcha loading...