โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวจัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม การพัฒนาและเตรียมความพร้อมแก่เด็ก

0

Add a Comment


16 + three =

Captcha loading...