ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2562

Posted by:

0

Add a Comment


5 × 4 =

Captcha loading...