ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

Posted by:

0

Add a Comment


four × 5 =

Captcha loading...