จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันศุกร์ ที่่ 20 กันยาน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง(ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ นางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นางสมัย โภคสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและผู้อำนวยการกอง พนักงาน ประธานชุมชน ประชาชนภายในเขตเทศบาลที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประหยัด จันทร์ดำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวอภิชญา บุญกระพือ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment


eight − two =

Captcha loading...