26 กันยายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านแก้ง ชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


five × five =

Captcha loading...