ประชุุมแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุุมแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน โครงการจัดสรรหมู่บ้านสวรรยาพาวิลเลี่ยน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์จังหวัิดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้ร้อง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อาศัยในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

0

Add a Comment


sixteen − 5 =

Captcha loading...