จัดโครงการจัดสร้างสนามพัฒนาปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการจัดสร้างสนามพัฒนาปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

0