โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

Posted by:

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอบัว เป็นประธานการประชุม มีนางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายคำพันธ์ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุม

0

Add a Comment


twelve − five =

Captcha loading...