เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

Posted by:

#ประชาสัมพันธ์.
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) โดยกำหนดเปิดโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563.
#คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว #หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ #คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง38ชุมชนหรือที่กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ #กองสวัสดิการสังคม โทร.042-932191 และ 086-4695337

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

Add a Comment


5 + 20 =

Captcha loading...