ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยรองประธานสภาเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


5 × one =

Captcha loading...