STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ศพด.ทต.หนองบัว ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ปปช.ประจำจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

0

Add a Comment


three × five =

Captcha loading...