ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Posted by:

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว จัดประชุมพนักงานทำความสะอาดชุมชน ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงนโยบายการทำความสะอาดชุมชน กับคนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในชุมชน และต่อสัญญาทำความสะอาดให้กับคนงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม มีนายนภดล พลประถม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

0

Add a Comment


1 + five =

Captcha loading...