โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองบัว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี กับ นายเอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมลงนาม ในบันทึก พร้อมด้วยสักขีพยานและผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

0

Add a Comment


2 − 2 =

Captcha loading...