ประชุมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 1/2563

Posted by:

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา14.00 น.นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชุ้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตัวแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อสม. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนอบัว จำนวน 50 คนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความร่วมมือและเข้าใจในภารกิจ หน้าที่ ของแต่ละฝ่าย เป็นอย่างดี เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และจะมีการเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

0

Add a Comment


3 + 4 =

Captcha loading...