ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ คณะครู ศพด. เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

0

Add a Comment


two × four =

Captcha loading...