“วันเทศบาล”

Posted by:

เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น “วันเทศบาล” เพื่อให้องค์กรเทศบาล ได้ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และพัฒนาความเจริญให้กับท้องถิ่นและภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายปกติ เทศบาลตำบลหนองบัว ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทศบาล อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในหมู่ชาวเทศบาล ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งมีการอ่านสารวันเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมทั้งได้นำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต(ZERO TOLERANCE) หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานด้วยการใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ พร้อมด้วยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 อีกด้วย

ดาวน์โหลดอัลบั้ม วันเทศบาล http://shorturl.at/uJOTW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment


3 × three =

Captcha loading...