ประชาสัมพันธ์ : แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

Add a Comment


fourteen − twelve =

Captcha loading...