ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

EB(จ้าง)01/2563 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คสล. ซอยนาทราย 1 ท้ายซอยติดกับทรายทองรีสอร์ท

EB(จ้าง)02/2563 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนนาทราย

EB(จ้าง)03/2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาทราย 2 (ช่วงที่ 3)

EB(จ้าง)04/2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธาตุโพนทอง

EB(จ้าง)05/2563 โครงการก่อสร้างถนน และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอเนกประสงค์

EB(จ้าง)06/2563  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยกิจจาธร 2

EB(จ้าง)07/2563 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยสร้างหิน

EB(จ้าง)08/2563 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยโนนขมิ้น 7

EB(จ้าง)09/2563 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยลอยลม

EB(จ้าง)10/2563  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยรุ่งเรือง

EB(จ้าง)11/2563  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารนันทนาการ ศพด.ทต.หนองบัว (ยกเลิกโครงการ)

EB(จ้าง)12/2563  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยปิ่นมณี

EB(จ้าง)13/2563 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คสล. ซอยแหลมทอง

EB(จ้าง)14/2563  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนดงอุดม-หนองใส

EB(จ้าง)15/2563  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารนันทนาการ ศพด.ทต.หนองบัว

0

Add a Comment


5 + 13 =

Captcha loading...