การประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบงกช สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 เพื่อให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกองและผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ เข้าร่วมประชุม ดำเนินการจัดการประชุมโดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


four × 5 =

Captcha loading...