การติดตั้งที่ล้างมือแบบไม่สัมผัสในพื้นที่

Posted by:

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ออกติดตั้งที่ล้างมือแบบไม่มีการใช้มือสัมผัสในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ตลาด และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียน ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อความปลอดภัยในการเข้ารับบริการและการให้บริการของพนักงาน การเข้าใช้บริการภายในตลาด ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ (new normal)

0

Add a Comment


6 + 20 =

Captcha loading...