กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

Posted by:

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต้อเนื่อง ภายใต้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 จึงได้มีกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่มมากขึ้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้-29 สิงหาคม 2563 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตามระยะเวลาดังกล่าว บุคลากรและประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง ID LINE : @THNVR หรือ QR CODE ตามรูปภาพ หรือทางเว็บไซด์ https://activefam.anamai.moph.go.th/register

0

Add a Comment


twelve + 6 =

Captcha loading...