โครงการ “หนูน้อยเข้าวัด” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว 2563

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันนายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมมีการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน การรับฟังพระธรรมเทศนา การร่วมทำความสะอาดวัด และการเวียนเทียนรอบศาลาการเปรียญ

0

Add a Comment


16 + 4 =

Captcha loading...