ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว

0

Add a Comment


twenty − twelve =

Captcha loading...