ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

#กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัว
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดังนี้
– เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
– มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563
– ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
– สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
#สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัว ในวัน เวลาราชการ (08:30 – 16:30)

0

Add a Comment


two × 1 =

Captcha loading...