ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีกฐิน/ลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.0 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมควมพร้อมโครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล และโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

0

Add a Comment


3 × two =

Captcha loading...