โครงการรักษาความสะอาดชุมชนฯ เทศบาลตำบลหนองบัว 2564

Posted by:

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมโครงการรักษาความสะอาดชุมชน ถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจ้างเหมาบุคลากรมาปฏิบัติงานทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว และเพื่อให้มีคนงานปฏิบัติงานทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

3028 28

0

Add a Comment


twenty − 7 =

Captcha loading...