ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0

Add a Comment