ประชาสัมพันธ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Posted by:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิในหน่วยเลือกตั้ง โดยทำง่ายๆ 5 ขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
  2. ยื่นหลักฐานการแสดงตนและลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
  3. รับใบเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
  4. เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ในบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
  5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิในหน่วยเลือกตั้งนั้น หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา
  2. สมัครเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

โดยถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

0

Add a Comment


five × 3 =

Captcha loading...