ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (ซื้อ) 02/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (สำหรับกองสาธารณสุข) งบประมาณตั้งไว้ 854,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง 854,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศผลการประกวดราคา

0

Add a Comment


five × 4 =

Captcha loading...