ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 16/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพนทอง ชุมชนโพนทอง (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพนทอง ชุมชนโพนทอง (ช่วงที่ ๓) ก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ช.๒๓/๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๔,๑๕๘,๒๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๔,๒๔๔,๖๖๐.๖๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบสตางค์)

 

สำเนาประกาศ

สำเนาประกาศผล

สำเนาประกาศผู้ชนะ

0

Add a Comment


6 + twenty =

Captcha loading...