เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ของราชการ เช่น กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานเทศบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู ศึกษา ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล ได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้