DSC_9023

ประวัติความเป็นมา

         เทศบาลตำบลหนองบัวเดิมเป็นสุขาภิบาลหนองบัว จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2516  มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร  ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี 4 ตำบล 21 หมู่บ้าน  คือ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ และตำบลบ้านจั่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหนองบัว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 หน้าที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 จำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 31.50 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน คือ ตำบลหนองบัว 7 หมู่บ้าน 23ชุมชน, ตำบลหนองขอนกว้าง 5 หมู่บ้าน 3 ชุมชน,  ตำบลหนองนาคำ 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน,  ตำบลสามพร้าว 2 หมู่บ้าน 2 ชุมชน   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง  ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก.ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542