วิสัยทัศน์เทศบาลหนองบัว

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

ภายใต้นโยบายการบริหารที่ว่า

“เทศบาลตำบลหนองบัวยุคใหม่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน”

 

พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งและกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อมของมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงานใรสังคม
 5. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

    • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นศูนย์การค้า การลงทุน และการบริการ
    • สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

    • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม                                  และเทคโนโลยี

    • ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม สังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี
    • พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย
    • พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้าง                            ความเป็นเมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ำโขง

    • ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

    • ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • พัฒนาแหล่งน้ำ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
    • ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนำกลับมาใช้ประโยชน์
    • พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

    • ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
    • ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
    • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    • ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการบูรณาการ

    • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุก ๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
    • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น