2014082594720

วิสัยทัศน์เทศบาลหนองบัว

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

ภายใต้นโยบายการบริหารที่ว่า

“เทศบาลตำบลหนองบัวยุคใหม่ พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

      แนวทางการพัฒนา 

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรแก่ประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      แนวทางการพัฒนา 

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย      ให้เป็นระเบียบถูกสุขะลักษณะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

      แนวทางการพัฒนา 

  • ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว      เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

    ของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาน

      แนวทางการพัฒนา 

  1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ปรับปรุง ซ่อมแซม                   ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
  2. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  3. ส่งเสริมสรับสนุนการกีฬาและการเสริมสร้างสุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จัดวางระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
  4. ส่่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ
  6. การบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน              เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การัฒนา ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม

    และขนบธรรมเนียมประเพณี

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น