สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลหนองบัว

 

      เทศบาลตำบลหนองบัวเดิมเป็นสุขาภิบาลหนองบัว จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอเมืองเมืองอุดรธานี 4 ตำบล 21 หมู่บ้าน คือ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ และตำบลบ้านจั่น

          เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2536กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหนองบัว ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 หน้าที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536  จำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 31.50 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน คือ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ ตำบลสามพร้าว

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลง ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ส่วนที่   1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ด้านกายภาพ
สถานที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งเป็นแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร – หนองคาย) และทางหลวงหมายเลข 22 (สายอุดรธานี – สกลนคร) และสายรอบเมืองฝั่งตะวันออก

อาณาเขตที่ตั้ง

 • ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 564 กิโลเมตร (การเดินทางโดย)
  • เครื่องบิน (ที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี) ใช้เวลาประมาณ 50 นาที – 1 ชั่วโมง
  • รถทัวร์ปรับอากาศ ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง
  • รถยนต์ส่วนบุคคล 4 – 5 ชั่วโมง
 • ระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 115 กิโลเมตร
 • ระยะห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 60 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

          ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ใช้สำรับเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนน้อยเป็นที่ราบต่ำมีปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่ม มีลำห้วย และลำคลองเป็นทางระบายน้ำออกจากตัวเมือง ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองอุดรธานีได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทานและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองของการประปาที่สำคัญ คือ หนองตาไก้ และหนองเหล็กน้อย ส่วนสระน้ำขนาดเล็ก ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ สระน้ำบ้านพรสวรรค์ สระน้ำบ้านนาดอน สระน้ำบ้านดอนหัน และสระน้ำบ้านนาทราย เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

 1. ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทะเลจีนใต้ นำพาความร้อน ช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 2. ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านมหาสมุทรอินเดีย นำพาฝนมา ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
 3. ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นำพาความหนาวเย็น ช่วงปลายเดือน ตุลาคม ถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์

ลักษณะของดิน เป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีลักษณะเป็นลำห้วยและหนองน้ำสาธารณะ ดังนี้

–  ลำห้วย  ได้แก่  ห้วยบง ห้วยหมากแข้ง ห้วยมั่งและห้วยเชียงรวง

–  สระน้ำ  ได้แก่  สระน้ำบ้านพรสวรรค์ บ้านนาดอน ดอนหัน นาทราย(โรงเรียนหนองหิน – ดอนหันเดิม) บ้านหนองใส และหนองไฮ

–  หนองน้ำสาธารณะ (ขนาดใหญ่)  ได้แก่  หนองเหล็กน้อย และหนองตาไก้

ลักษณะของไม้และป่าไม้  เป็นไม้ที่ปลูกตามสภาวะเศรษฐกิจ

         ด้านการเมืองการปกครอง

          เขตการปกครอง เทศบาลตำบลหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมด 31.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ตำบล (19หมู่บ้าน) ทั้งหมดจำนวน 38 ชุมชน ดังนี้

 1. ตำบลหนองบัว (จำนวน 7 หมู่บ้าน 23 ชุมชน)
 • หมู่ที่  1  ชุมชนบงคำ
 • หมู่ที่  2  ชุมชนโนนขมิ้น
 • หมู่ที่  3  ชุมชนนาทราย 1 ชุมชนนาทราย 2 ชุมชน พี.เค. ธานี 3
 • หมู่ที่ 4 ชุมชนหนองขาม ชุมชนหนองขามน้อย ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ (กฝ.4) ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ 1
 • หมู่ที่ 5 ชุมชนร่วมเย็น3 ชุมชนประปาเขต 7 ชุมชนดงอุดม ชุมชนศรีสุราษฎร์ ชุมชนมั่งคั่ง ชุมชนแสนสราญ  ชุมชนเฟิร์สโฮม  ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์  ชุมชนแสงเจริญ
 • หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเดื่อ
 • หมู่ที่ 7 ชุมชนเก่าน้อย  ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย  ชุมชนพลอยวิลล่า 1  ชุมชนพลอยวิลล่า 2
 1. ตำบลหนองขอนกว้าง (จำนวน 5 หมู่บ้าน 3 ชุมชน)
 • หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1  ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
 • หมู่ที่ 6 ชุมชนโพนทอง
 1. ตำบลหนองนาคำ (จำนวน 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน)
 • หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองใส 1 ชุมชนหนองใส่ 3 ชุมชนหนองใส 4 ชุมชนหนองใส 5
 • หมู่ที่ 13 ชุมชนดอนหัน
 • หมู่ที่ 14 ชุมชนพรสวรรค์
 • หมู่ที่ 16 ชุมชนนาดอน  ชุมชนสุขเกษม
 • หมู่ที่ 17 ชุมชนหนองใส 2 ชุมชนอุดรแลนด์
 1. ตำบลสามพร้าว (จำนวน 1 หมู่บ้าน 2 ชุมชน)
 • หมู่ที่ 5 ชุมชนการเคหะฯ ชุมชนประภาวิลล์

การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองบัว แบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขต

เขตที่เลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 23 ชุมชนได้แก่

 1. ชุมชนบงคำ
 2. ชุมชนดงอุดม
 3. ชุมชนประปาเขต 7
 4. ชุมชนบ้านเดื่อ
 5. ชุมชนเก่าน้อย
 6. ชุมชนพลอยวิลล่า 1
 7. ชุมชนพลอยวิลล่า 2
 8. ชุมชนการเคหะฯ
 9. ชุมชนหนองใส 1
 10. ชุมชนหนองใส 2
 11. ชุมชนหนองใส 3
 12. ชุมชนหนองใส 4
 13. ชุมชนหนองใส 5
 14. ชุมชนประภาวิลล์
 15. ชุมชนร่มเย็น 3
 16. ชุมชนแสนสราญ
 17. ชุมชนอุดรแลนด์
 18. ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
 19. ชุมชนศรีสุราษฎร์
 20. ชุมชนเฟริส์ทโฮม
 21. ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
 22. ชุมชนแสงเจริญ
 23. ชุมชนหนองขามน้อย

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 15 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนโนนขมิ้น
 2. ชุมชนนาทราย 1
 3. ชุมชนนาทราย 2
 4. ชุมชนหนองขาม
 5. ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์ ชุมชนค่ายเสนีย์
 6. ชุมชนดอนหัน
 7. ชุมชนพรสวรรค์
 8. ชุมชนนาดอน
 9. ชุมชนโพนทอง
 10. ชุมชนค่ายเสนีย์ 1
 11. ชุมชนค่ายเสนีย์ 2
 12. ชุมชนพี.เค. ธานี 3
 13. ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์
 14. ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์(กฝ.4)1
 15. ชุมชนสุขเกษม

ประชากร

         ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          – จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งสิ้น 33,040 คน แยกเป็น    ชาย 15,861  คน   หญิง  17,179  คน

– จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จำนวน 15,325 ครัวเรือน แยกเป็น

      • ตำบลหนองบัว            8,981   ครัวเรือน
      • ตำบลหนองนาคำ 3,073   ครัวเรือน
      • ตำบลสามพร้าว            1,301   ครัวเรือน
      • ตำบลหนองขอนกว้าง     1,970   ครัวเรือน

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

สภาพทางสังคม

การศึกษา

 • ข้อมูลสถาบันการศึกษา
 • โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา(สพฐ.)                  2        แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ        5        แห่ง
 • โรงเรียนเอกชน                                         1        แห่ง
 • อื่นๆ                                                     2        แห่ง
 • โรงเรียนระดับอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก             3        แห่ง
 • โรงเรียนระดับประถม                                5        แห่ง
 • โรงเรียนระดับมัธยม                                 3        แห่ง
 • วิทยาลัย                                                2        แห่ง

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในการดูแลความรับผิดชอบโดยตรงของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 5 ปี

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประกอบด้วย

          ระดับประถมศึกษา ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
  2. โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
  3. โรงเรียนบ้านหนองขาม ( ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์ )

โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษา)

  1. โรงเรียนบ้านดงอุดม
  2. โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม  รร.เทศบาล 1 หนองใส รร.บ้านดงอุดม

ระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ได้แก่ โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสันตพล, วิทยาลัยสันตพล

โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดอุดรธานี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลโรงเรียนเทศบาล

          เดิมคือโรงเรียนบ้านหนองใส ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 มีนายผอง กงบุราณ เป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 มี พื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา มี นายอาทร  เคหาสัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขตบริการ หมู่ 3,10,11,17 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล1 (หนองใส)

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ปีการศึกษา 2562

                   ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ข้อมูลบุคลากร

                             จำนวนครู/นักการภารโรง  แยกตามตำแหน่ง/วุฒิ

พนักงานจ้าง

สาธารณสุข

เทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเทศบาลที่อยู่ติดกับเทศบาลนครอุดรธานี มีการคมนาคมสะดวก ประชาชนสามารถเดินทางไปรับการรักษาจากสถานบริการที่เป็นของรัฐและเอกชนได้สะดวกตามอาการเจ็บป่วย และภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวเองประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใส ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยหนัก มักจะเข้ารับการพยาบาลของรัฐที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หรือเอกชนเช่นโรงพยาบาลชัยเกษม โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น

ส่วนการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลหนองบัวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัวจำนวน 4 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลชั้นปฐมภูมิแก่ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองเบาหวานตรวจวัดความดันโลหิต ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว รับผิดชอบให้บริการใน 8 ชุมชน ได้แก่
 • ชุมชนโนนขมิ้น
 • ชุมชนหนองขาม
 • ชุมชนหนองขามน้อย
 • ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์ 1, (กฝ.4)
 • ชุมชนนาทราย 1,2
 • ชุมชนพี.เค.ธานี 3
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนำคำ รับผิดชอบให้บริการใน 3 ชุมชน ได้แก่
 • ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1,2
 • ชุมชนโพนทอง
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง รับผิดชอบให้บริการใน 3 ชุมชน ได้แก่
 • ชุมชนนาดอน ชุมชนสุขเกษม
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใส รับผิดชอบให้บริการใน 8 ชุมชน ได้แก่
 • ชุมชนหนองใส 1-5, ชุมชนอุดรแลนด์ , ชุมชนดอนหัน , ชุมชนพรสวรรค์

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว รับผิดชอบให้บริการใน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบงคำ ชุมชนเก่าน้อย ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย ชุมชนพลอยวิลล่า 1,2 ชุมชนบ้านเดื่อ ชุมชนดงอุดม ชุมชนศรีสุราษฎร์ ชุมชนประปาเขต 7 ชุมชนร่วมเย็น 3 ชุมชนแสนสราญ ชุมชนมั่งคั่ง ชุมชนการเคหะฯ ชุมชนแสงเจริญ ชุมชนเฟิร์สโฮม ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนประภาวิลล์

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางการคมนาคมขนส่งหลักในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียง คือ การคมนาคมทางบกที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดหนองคาย, หมายเลข 22 ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดสกลนคร ส่วนการเดินทางสัญจรระหว่างชุมชนและหมู่บ้าน ใช้ถนนคอนกรีต, ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง

ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาล

สะพาน

 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 25 แห่ง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลตำบลหนองบัว
 • สะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน  2  แห่ง

การไฟฟ้า

ชุมชนและหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นชุมชนในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภาคจึงมีไฟฟ้าเข้าไปในทุกชุมชนและหมู่บ้าน และมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เทศบาลได้ดำเนินการขยายเขตสายพาดดับ และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมประมาณร้อยละ 80 ของถนนและถนนซอย

การประปา

ชุมชนที่มีพื้นที่ติดเขตเทศบาลนครอุดรธานี และบริเวณใกล้เคียงใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคส่วนชุมชนและหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไป จะใช้น้ำจากโครงการประปาหมู่บ้านที่เทศบาลดำเนินการไปแล้ว คือโครงการประปาหมู่บ้านพรสวรรค์ โครงการประปาหมู่บ้านนาดอน และโครงการประปาหมู่บ้านนาทราย ซึ่งยังไม่เพียงพอเพราะยังมีบางพื้นที่ ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเขตประปาไม่ทั่วถึง ปัจจุบันจึงใช้น้ำบาดาลและบ่อน้ำตื้นในการอุปโภคและจากการสำรวจครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี จำนวน 14,831 ครัวเรือน

การสื่อสารโทรคมนาคม

การติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งอยู่เกือบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่เพียงพอความต้องการของประชาชนและพื้นที่ในเขตเทศบาลสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกระบบ

สถานีวิทยุเขตพื้นที่ 11 แห่ง คือ

 1. สถานีวิทยุชุมชนโฮแซว เรดิโอ กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 94.25 MHZ
 2. สถานีวิทยุชุมชนคนอีสานส่งข่าว กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 95 MHZ
 3. สถานีวิทยุชุมชน MD TAPE กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 88.25 MHZ
 4. สถานีวิทยุชุมชน PK ธานีของแกรมมี่ กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 98.25 MHZ
 5. สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 99.75 MHZ
 6. สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 101.25 MHZ
 7. สถานีวิทยุ ตชด. 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ฯ กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 100.25 MHZ
 8. สถานีวิทยุชุมชน RS กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 103.75 MHZ
 9. สถานีวิทยุชุมชนคลื่นพัฒนาท้องถิ่น กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 89.75 MHZ
 10. สถานีวิทยุชุมชนคลื่นมหานคร กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 101.50 MHZ
 11. สถานีวิทยุชุมชนคนหนองใส MM Radio กระจายเสียงในเคลื่อนความถี่ M. 91.75 MHZ

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ภายในเขตพื้นที่ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ประชาชนใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในชุมชน ใช้ระบบเสียงตามสาย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 32 จุด

ระบบเศรษฐกิจ

โครงสร้างของเศรษฐกิจ ลักษณะและประเภทของการประกอบอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

 • เกษตรกรรม                                   ร้อยละ 24.97
 • ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                         ร้อยละ 8.23
 • ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/บริษัทเอกชน       ร้อยละ 12.93
 • พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน              ร้อยละ 19.94
 • อาชีพอสระ/รับจ้างทั่วไป                     ร้อยละ 20.83
 • นักเรียน/นักศึกษา                            ร้อยละ 9.55
 • แม่บ้าน                                        ร้อยละ 2.35
 • อื่นๆ                                           ร้อยละ 1.17

 การเกษตร

 • ยางพารา                จำนวน           –         ไร่
 • ปาล์มน้ำมัน             จำนวน           –         ไร่
 • ทุเรียน                   จำนวน           –         ไร่
 • นาข้าว                  จำนวน          9,500      ไร่

พื้นที่บริเวณรอบนอกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ใช้ในการทำนา ทำไร่และปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลและเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น พื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 60.32 ของพื้นที่ทั้งหมดประชาชนส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือข้าว บางส่วนใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เช่น โรงสีข้าว โรงมัน พื้นที่การพาณิชยกรรมกระจายอยู่ตามแนวถนนเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 และหมายเลข 22

เขตพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย กระจายตามชุมชนต่างๆ และปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบริเวณพื้นที่รอบเมือง ทำให้มีการถมที่เป็นจำนวนมาก ในฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง อันมีสาเหตุมาจากการระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากทางระบายน้ำเดิมถูกถมเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ขนาดพื้นที่ใช้สอย (หน่วย : ไร่)

 • ที่ดินทำสวน                                   จำนวน           950     ไร่
 • ที่ดินทำไร่                                     จำนวน           830     ไร่
 • ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์                         จำนวน           594     ไร่
 • ที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย                        จำนวน           6,863   ไร่
 • ที่ดินสาธารณประโยชน์                       จำนวน           394     ไร่
 • พื้นที่น้ำ คลอง บึง ถนน                      จำนวน           1,325   ไร่
 • ที่ดินว่างเปล่า                                 จำนวน           230     ไร่

การประมง

ในพื้นที่เขตเทศบาลไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการประกอบอาชีพประมง

 • การปศุสัตว์

             พื้นที่เขตเทศบาลเป็นชุมชนกึ่งเมืองจึงไม่มีประชาชนเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า  มีเพียงเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเองเท่านั้น

 • การบริการ

– การให้บริการในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท  ที่พัก โรงแรมหรือสถานบริการน้ำมัน/แก๊ส  ได้แก่ อินเตอร์ เฮาท์, บ้านวรนาญ, โชคดีอพาร์ทเม้นท์, ทรายทองรีสอร์ท, ชบารีสอร์ท, โทมัสรีสอร์ท และพิมลรัตน์แมนชั่น เป็นต้น ซึ่งให้บริการที่พักทั้งรายวันและรายเดือนแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน

– สถานีบริการน้ำมัน/ปั้มแก๊ส                     จำนวน           10       แห่ง

 • การท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัว  มีแหล่งโบราณสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ พระธาตุโพนทอง
 • อุตสาหกรรม  การประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สำคัญ คืออุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ดังนี้

อุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่

 1. โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน           4                 แห่ง
 2. โรงงานแปรรูปไม้ จำนวน           2                 แห่ง
 3. โรงงานบรรจุแก๊ส จำนวน            2                 แห่ง
 4. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำนวน            1                 แห่ง
 5. ปั้มแก๊ส จำนวน            2                 แห่ง
 6. โรงงานผลิตนม จำนวน            1                 แห่ง
 7. โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก จำนวน            4                 แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่

 1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน            4                 แห่ง
 2. โรงงานผลิตน้ำแข็ง จำนวน            3                 แห่ง
 3. โรงกลึง จำนวน            2                 แห่ง
 • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

          การลงทุนด้านการพาณิชย์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทำเลที่ตั้ง มีสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย การจราจรไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถอย่างเช่นในเมือง ราคาที่ดินไม่สูงมาก จำนวนประชากรย้ายมาอาศัยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนมีงานทำใกล้บ้านมีรายได้ และมีกำลังในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการค่อนข้างสูง

การประกอบธุรกิจที่สำคัญ

 1. ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ จำนวน           5        แห่ง
 2. สถานีบริการน้ำมัน/ปั้มแก๊ส จำนวน           9        แห่ง
 3. ร้านจำหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จำนวน           2        แห่ง
 4. ร้านจำหน่ายอะไหล่ จำนวน           3        แห่ง
 5. ร้านอาหารขนาดกลางและใหญ่ จำนวน           6        แห่ง
 6. ร้านขายยา จำนวน           5        แห่ง
 7. ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน           10       แห่ง
 8. ร้านจำหน่ายยางรถยนต์ จำนวน           5        แห่ง
 9. บริการที่พัก จำนวน           42       แห่ง
 10. ร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน           6        แห่ง
 • แรงงาน

–  แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม  เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 92.00 นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 7.24 ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.67

 • วัดพุทธ จำนวน  11  แห่ง
 • โบสถ์ (ศาสนาคริสต์)  จำนวน  1  แห่ง

วัดสำคัญภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  ได้แก่

 1. วัดศิริธรรมนิมิต ชุมชนบงคำ
 2. วัดสีหนาทศาสดาราม ชุมชนหนองขาม
 3. วัดป่าดอนหัน ชุมชนโนนขมิ้น
 4. วัดป่านาดอน ชุมชนนาดอน
 5. วัดศรีสุข ชุมชนโพนทอง
 6. วัดโสมนัสสันตยาราม ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 1
 7. วัดอินทราวาส ชุมชนเก่าน้อย
 8. วัดป่าหนองม่วง ชุมชนดงอุดม
 9. วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด ชุมชนหนองใส
 10. วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม  ชุมชนนาดอน
 11. วัดใหม่ชัยมงคล ชุมชนนาทราย

ประเพณีและงานประจำปี

                   ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม  มีลักษณะดั้งเดิมโดยยึดประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน  และงานประเพณีที่สำคัญของชาวเทศบาลตำบลหนองบัวคือ  งานประเพณีอนุรักษ์โบราณสถานพระธาตุโพนทอง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี  กิจกรรมที่สำคัญในงาน  ได้แก่  การทำบุญตักบาตร  พิธีรำบวงสรวงองค์พระธาตุโพนทอง  พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งการจัดงาน “สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณี ไหว้สาพระธาตุโพนทอง” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน  มีการบวงสรวง  แสดงแสง  สี เสียง ประดับประดาโคมไฟบริเวณองค์พระธาตุและบริเวณโดยรอบ  นับเป็นการจัดงานประเพณีที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์งานประเพณีและงานประจำปีแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ในพื้นที่ด้วย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

                   ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวใช้ภาษากลางในการพูดสื่อสาร ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทย  และยังใช้ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา  ได้แก่  ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน  ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน  หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   ทุกจังหวัดต่างมีของดีที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง หนึ่งในแรงดึงดูดเหล่านั้นก็คือของฝากประจำจังหวัดที่เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา มีทั้งอาหารการกิน ของใช้ เครื่องประดับ เรียกว่าจะซื้อเองหรือซื้อเป็นของฝากญาติสนิทมิตรสหายก็ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  เทศบาลตำบลหนองบัวที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุดรธานียังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือของกลุ่ม เช่น  อาหาร ขนม เครื่องใช้  เครื่องประดับ ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • น้ำ ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  มีลักษณะเป็นลำห้วยและหนองน้ำสาธารณะ ดังนี้

– ลำห้วย ได้แก่ ห้วยบง, ห้วยหมากแข้ง, ห้วยมั่งและห้วยเชียงรวง

– สระน้ำ ได้แก่ สระน้ำบ้านพรสวรรค์, บ้านนาดอน, นาทราย
(โรงเรียนหนองหิน-ดอนหันเดิม), บ้านหนองใสและหนองไฮ

– หนองน้ำสาธารณะ (ขนาดใหญ่) ได้แก่ หนองเหล็กน้อย หนองตาไก้ และพรสวรรค์

 • ป่าไม้   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลหนองบัวไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีเพียงแหล่งน้ำผิวดิน มีลักษณะเป็น ลำห้วยและหนองน้ำสาธารณะ ได้แก่ ห้วยบง ห้วยหมากแข้ง ห้วยมั่งและห้วยเชียงหลวง ส่วนหนองสาธารณะ (ขนาดใหญ่) ได้แก่  หนองเหล็กและหนองตาไก้
 •  ภูเขา เทศบาลตำบลหนองบัว  ไม่มีภูเขา
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองบัว

–  พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัว  ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

อื่นๆ

ขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองบัวมีการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเองมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 25-30 ตัน/วัน เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ส่วนการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทศบาลไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย แต่นำไปกำจัดกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี โดยต้องเสียค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนครอุดรธานีปีละไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนด้านการกำจัดน้ำเสียเทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม

วิธีการจัดเก็บขยะ แบบจัดเก็บเอง

ปริมาณขยะมูลฝอย 25 – 30 ตัน/วัน

รถบรรทุกขยะมูลฝอย    ขนาดความจำ 14 ลบ.หลา                   จำนวน 3 คัน
ขนาดความจำ 10 ลบ.หลา                   จำนวน 7 คัน
ขนาดความจำ  6  ลบ.หลา                  จำนวน 1 คัน
ขนาดความจำ   8 ลบ.ม. (แบบตะขอเกี่ยว) จำนวน 1 คัน
ขนาดความจำ   1  ลบ.หลา                  จำนวน 1 คัน
ขนาดความจุ     1 ตัน                       จำนวน 1 คัน

ถังรองรับขยะมูลฝอย                                 จำนวน 3,000   ใบ
พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย เก็บขน      จำนวน 50      คน
กวาดขยะมูลฝอย                                     จำนวน  140     คน
รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล                          จำนวน  14      คัน

อุตราการเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย

 1. หลังคาเรือน ราคา 20 บาท/เดือน
 2. ร้านค้า ราคา 20-300 บาท/เดือน ,ร้านค้าขนาดใหญ่ ราคา 2,000 – 3,000 บาท/เดือน
 3. โรงงานอุตสาหกรรม ราคา 300-1,500 บาท/เดือน

กีฬา นันทนาการและผักผ่อน

 • สวนสาธารณะ 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะเทศบาล (บ้านค่ายเสนีย์ฯ 1) และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (บ้านนาดอน)
 • ศูนย์นันทนาการชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นันทนาการบ้านโนนขมิ้น และศูนย์นันทนาการบ้านเก่าน้อย

ลานกีฬา จำนวน 40 แห่ง ได้แก่

 1. ลานกีฬาชุมชนพีเคธานี 3
 2. ลานกีฬาชุมชนเก่าน้อย
 3. ลานกีฬาโรงเรียนบ้านเก่น้อย
 4. ลานกีฬาค่ายเสนีย์รณยุทธ
 5. ลานกีฬาค่ายเสนีย์รณยุทธ(กฝ.4)
 6. ลานกีฬาชุมชนหนองใส 2
 7. ลานกีฬาชุมชนดงอุดม
 8. ลานกีฬาโรงเรียนดงอุดม
 9. ลานกีฬาชุมชนดอนหัน
 10. ลานกีฬาชุมชนนาทราย 1
 11. ลานกีฬาชุมชนนาทราย 2
 12. ลานกีฬาชุมชนการเคหะอุดรธานี
 13. ลานกีฬาชุมชนนาดอน
 14. ลานกีฬาชุมชนโนนขมิ้น
 15. ลานกีฬาชุมชนบงคำ
 16. ลานกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ 1
 17. ลานกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ 2
 18. ลานกีฬาชุมชนบ้านเดื่อ
 19. ลานกีฬาชุมชนพรสวรรค์
 20. ลานกีฬาชุมชนพลอยวิลล่า 1
 21. ลานกีฬาชุมชนโพนทอง
 22. ลานกีฬาชุมชนเฟริส์ทโฮม
 23. ลานกีฬาชุมชนมั่งคั่ง
 24. ลานกีฬาชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
 25. ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
 26. ลานกีฬาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 27. ลานกีฬาชุมชนร่มเย็น 3
 28. ลานกีฬาวิทยาลัยสันตพล
 29. ลานกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
 30. ลานกีฬาชุมชนศรีสุราษฎร์
 31. ลานกีฬาชุมชนสุขเกษม
 32. ลานกีฬาชุมชนแสงเจริญ
 33. ลานกีฬาชุมชนแสนสราญ
 34. ลานกีฬาชุมชนหนองขาม
 35. ลานกีฬาโรงเรียนบ้านหนองขาม
 36. ลานกีฬาชุมชนหนองขามน้อย
 37. ลานกีฬาชุมชนอุดรแลนด์
 38. ลานกีฬาชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
 39. ลานกีฬาชุมชนประปาเขต 7
 40. ลานกีฬาชุมชนพลอยวิลล่า 2

สนามกีฬา จำนวน 41 แห่ง ได้แก่

 1. สนามกีฬาชุมชนพีเคธานี 3
 2. สนามกีฬาชุมชนเก่าน้อย
 3. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเก่น้อย
 4. สนามกีฬาค่ายเสนีย์รณยุทธ
 5. สนามกีฬาค่ายเสนีย์รณยุทธ(กฝ.4)
 6. สนามกีฬาชุมชนหนองใส 2
 7. สนามกีฬาชุมชนดงอุดม
 8. สนามกีฬาโรงเรียนดงอุดม
 9. สนามกีฬาชุมชนดอนหัน
 10. สนามกีฬาชุมชนนาทราย 1
 11. สนามกีฬาชุมชนนาทราย 2
 12. สนามกีฬาชุมชนการเคหะอุดรธานี
 13. สนามกีฬาชุมชนนาดอน
 14. สนามกีฬาชุมชนโนนขมิ้น
 15. สนามกีฬาชุมชนบงคำ
 16. สนามกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ 1
 17. สนามกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ 2
 18. สนามกีฬาชุมชนบ้านเดื่อ
 19. สนามกีฬาชุมชนพรสวรรค์
 20. สนามกีฬาชุมชนพลอยวิลล่า 1
 21. สนามกีฬาชุมชนโพนทอง
 22. สนามกีฬาชุมชนเฟริส์ทโฮม
 23. สนามกีฬาชุมชนมั่งคั่ง
 24. สนามกีฬาชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
 25. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
 26. สนามกีฬาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 27. สนามกีฬาชุมชนร่มเย็น 3
 28. สนามกีฬาวิทยาลัยสันตพล
 29. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
 30. สนามกีฬาชุมชนศรีสุราษฎร์
 31. สนามกีฬาชุมชนสุขเกษม
 32. สนามกีฬาชุมชนแสงเจริญ
 33. สนามกีฬาชุมชนแสนสราญ
 34. สนามกีฬาชุมชนหนองขาม
 35. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองขาม
 36. สนามกีฬาชุมชนหนองขามน้อย
 37. สนามกีฬาชุมชนอุดรแลนด์
 38. สนามกีฬาชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
 39. สนามกีฬาชุมชนประปาเขต 7
 40. สนามกีฬาชุมชนพลอยวิลล่า 2
 41. สนามกีฬาดอนเสือ เทศบาลตำบลหนองบัว

ด้านการบริหารจัดการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็น 1 สำนัก 6 กอง 1 หน่วย ดังนี้

 1. สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน
 2. กองสวัสดิการและสังคม กองคลัง
 3. กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4. กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน