DSC_9023

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลหนองบัว

 

สภาพทั่วไป

 • สถานที่ตั้ง
  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี     จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร
 • ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะที่ตั้งเป็นแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร-หนองคาย)และทางหลวงหมายเลข  22 (สายอุดรธานี – สกลนคร) และสายรอบเมืองฝั่งตะวันออก
 • อาณาเขต
  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ       ตำบลหมูม่น, ตำบลกุดสระ
  ทิศใต้             ติดต่อกับ      ตำบลหนองขอนกว้าง (พื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ       ตำบลสามพร้าว , ตำบลหนองนาคำ (พื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ       ตำบลบ้านเลื่อม, เทศบาลนครอุดรธานี
 • ที่ตั้ง
  – ระยะห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  564  กิโลเมตร  (การเดินทางโดย)
  ⇒เครื่องบิน  (ที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี)  ใช้เวลาประมาณ 50 นาที – 1 ชั่วโมง
  ⇒รถทัวร์ปรับอากาศ ประมาณ 7-8 ชั่วโมง
  ⇒รถยนต์ส่วนบุคคล 4-5 ชั่วโมง
  – ระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ  115  กิโลเมตร
  – ระยะห่างจากจังหวัดหนองคาย  ประมาณ  60  กิโลเมตร
 • เขตการปกครอง
  เทศบาลตำบลหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมด  31.50  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ตำบล (19 หมู่บ้าน ) 38  ชุมชน ดังนี้
  1.  ตำบลหนองบัว  (จำนวน 7 หมู่บ้าน  23 ชุมชน)
  หมู่ที่  1  ชุมชนบงคำ
  หมู่ที่  2  ชุมชนโนนขมิ้น
  หมู่ที่  3  ชุมชนนาทราย 1, ชุมชนนาทราย 2, ชุมชนพี.เค. ธานี 3
  หมู่ที่  4  ชุมชนหนองขาม, ชุมชนหนองขามน้อย, ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ (กฝ.4), ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ 1
  หมู่ที่  5  ชุมชนร่มเย็น 3, ชุมชนประปาเขต 7, ชุมชนดงอุดม, ชุมชนศรีสุราษฎร์, ชุมชนมั่งคั่ง, ชุมชนแสนสราญ, ชุมชนเฟิร์สท์โฮม, ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์, ชุมชนแสงเจริญ
  หมู่ที่  6  ชุมชนบ้านเดื่อ
  หมู่ที่  7  ชุมชนเก่าน้อย, ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย, ชุมชนพลอยวิลล่า 1, ชุมชนพลอยวิลล่า 2
  2.  ตำบลหนองขอนกว้าง  (จำนวน 5 หมู่บ้าน 3 ชุมชน)
  หมู่ที่  4  ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1, ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
  หมู่ที่  6  ชุมชนโพนทอง
  3.  ตำบลหนองนาคำ  (จำนวน 5 หมู่บ้าน 10 ชุมชน)
  หมู่ที่  3   ชุมชนหนองใส 1, ชุมชนหนองใส 3, ชุมชนหนองใส 4, ชุมชนหนองใส 5
  หมู่ที่  13  ชุมชนดอนหัน
  หมู่ที่  14  ชุมชนพรสวรรค์
  หมู่ที่  16  ชุมชนนาดอน, ชุมชนสุขเกษม
  หมู่ที่  17  ชุมชนหนองใส 2, ชุมชนอุดรแลนด์
  4.  ตำบลสามพร้าว  (จำนวน 2 หมู่บ้าน  2 ชุมชน)
  หมู่ที่  5  ชุมชนการเคหะฯ  ชุมชนประภาวิลล์
 • ประชากร
        ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 • จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งสิ้น 32,700 คน แยกเป็น

              * ชาย  15,640  คน          หญิง  17,060  คน

 • จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  จำนวน  14,831  ครัวเรือน

      – ตำบลหนองบัว            8,771  ครัวเรือน
      – ตำบลหนองนาคำ         2,962  ครัวเรือน
      – ตำบลสามพร้ว            1,238  ครัวเรือน
      – ตำบลหนองขอนกว้าง     1,860  ครัวเรือน

 • ความหนาแน่นของประชากร 1,038 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2560)                                                       
 • * สถิติจำนวนประชากร แยกตามตำบล ตั้งแต่ปี 2555-2560                                                                                    
 • จำนวนประชากร ตำบลหนองบัว               
 • * พ.ศ.2555          ชาย  8,610  คน          หญิง  9,422  คน
 • * พ.ศ.2556          ชาย  8,615  คน          หญิง  9,444  คน
 • * พ.ศ.2557          ชาย  8,654  คน          หญิง  9,497  คน
 • * พ.ศ.2558          ชาย  8,760  คน          หญิง  9,599  คน
 • * พ.ศ.2559          ชาย  8,745  คน          หญิง  9,592  คน
 • * พ.ศ.2560          ชาย  8,784  คน          หญิง  9,597  คน
 • จำนวนประชากร ตำบลหนองนาคำ            
 • * พ.ศ.2555          ชาย  3,959  คน          หญิง  4,118  คน
 • * พ.ศ.2556          ชาย  3,955  คน          หญิง  4,130  คน
 • * พ.ศ.2557          ชาย  4,039  คน          หญิง  4,202  คน
 • * พ.ศ.2558          ชาย  4,078  คน          หญิง  4,280  คน
 • * พ.ศ.2559          ชาย  4,127  คน          หญิง  4,338  คน
 • * พ.ศ.2560          ชาย  4,151  คน          หญิง  4,378  คน
 • จำนวนประชากร ตำบลสามพร้าว               
 • * พ.ศ.2555          ชาย    802  คน          หญิง    897  คน
 • * พ.ศ.2556          ชาย    796  คน          หญิง    903  คน
 • * พ.ศ.2557          ชาย    800  คน          หญิง    912  คน
 • * พ.ศ.2558          ชาย    811  คน          หญิง    941  คน
 • * พ.ศ.2559          ชาย    811  คน          หญิง    956  คน
 • * พ.ศ.2560          ชาย    812  คน          หญิง    934  คน
 • จำนวนประชากร ตำบลหนองขอนกว้าง       
 • * พ.ศ.2555          ชาย  1,720  คน         หญิง  1,925  คน
 • * พ.ศ.2556          ชาย  1,731  คน         หญิง  1,933  คน
 • * พ.ศ.2557          ชาย  1,781  คน         หญิง  1,964  คน
 • * พ.ศ.2558          ชาย  1,797  คน         หญิง  2,012  คน
 • * พ.ศ.2559          ชาย  1,856  คน         หญิง  2,098  คน
 • * พ.ศ.2560          ชาย  1,893  คน         หญิง  2,151  คน
 • รวมประชาการทั้ง 4 ตำบล พ.ศ. 2555   31,444  คน                                                                                                        
 • รวมประชาการทั้ง 4 ตำบล พ.ศ. 2556   31,507  คน
 • รวมประชาการทั้ง 4 ตำบล พ.ศ. 2557   31,849  คน
 • รวมประชาการทั้ง 4 ตำบล พ.ศ. 2558   32,278  คน
 • รวมประชาการทั้ง 4 ตำบล พ.ศ. 2559   32,523  คน
 • รวมประชาการทั้ง 4 ตำบล พ.ศ. 2560   32,700  คน

       สภาพสังคม

       ข้อมูลสถานศึกษา

 • โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (สพฐ)          2  แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ    5   แห่ง
 • โรงเรียนเอกชน                                   1   แห่ง
 • อื่น ๆ                                             2   แห่ง
 • โรงเรียนระดับอนุบาล, ศูนย์เด็กเล็ก              3   แห่ง
 • โรงเรียนระดับประถม                              5   แห่ง
 • โรงเรียนระดับมัธยม                               3   แห่ง
 • วิทยาลัย (อาชีวศึกษา+ปริญญา)               2   แห่ง

       สถาบันการศึกษาที่อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบโดยตรงของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 5 ปี
       ด้านสาธารณสุข
       เทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเทศบาลที่อยู่ติดกับเทศบาลนครอุดรธานี มีการคมนาคมสะดวก ประชาชนสามารถเดินทางไปรับการรักษาจากสถานบริการที่เป็นของรัฐและเอกชนได้สะดวกตามอาการเจ็บป่วย และภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวเอง ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใส ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยหนัก มักจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐที่ดรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หรือโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
       ส่วนการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลหนองบัวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัว จำนวน 4 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิแก่ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ได้แก่

       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว รับผิดชอบให้บริการใน 8 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนโนนขมิ้น
 • ชุมชนหนองขาม
 • ชุมชนหนองขามน้อย
 • ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์ 1, (กฝ.4)
 • ชุมชนนาทราย 1, ชุมชนนาทราย 2
 • ชุมชนพี.เค.ธานี 3

       2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง รับผิดชอบให้บริการใน 3 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1, ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 2
 • ชุมชนโพนทอง

       3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ รับผิดชอบให้บริการใน 2 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนนาดอน, ชุมชนสุขเกษม

       4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใส รับผิดชอบให้บริการใน 8 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนหนองใส 1-5
 • ชุมชนอุดรแลนด์
 • ชุมชนดอนหัน
 • ชุมชนพรสววรค์

       ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว รับผิดชอบให้บริการใน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบงคำ, ชุมชนเก่าน้อย, ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย, ชุมชนพลอยวิลล่า 1, ชุมชนพลอยวิลล่า 2, ชุมชนบ้านเดื่อ, ชุมชนดงอุดม, ชุมชนศรีสุราษฎร์, ชุมชนประปาเขต 7, ชุมชนร่มเย็น 3, ชุมชนแสนสราญ, ชุมชนมั่งคั่ง, ชุมชนการเคหะฯ, ชุมชนแสงเจริญ, ชุมชนเฟิร์สโฮม, ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์, ชุมชนประภาวิลล์ 

     ระบบบริการพื้นฐาน

     การคมนาคมขนส่ง

       เส้นทางการคมนาคมขนส่งหลักในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียง คือ การคมนาคมทางบกที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 22 ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดสกลนคร ส่วนการเดินทางสัญจรระหว่างชุมชนและหมู่บ้านใช้ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
       ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว
       1. คอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 290 สาย  ความยาว 65.29 กิโลเมตร
       2. ลาดยาง  จำนวน 1 สาย  ความยาว  0.742 กิโลเมตร
       3. ลูกรัง  จำนวน 1,013 สาย  ความยาว  173.13 กิโลเมตร
       สะพาน
       – สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 แห่ง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลตำบลหนองบัว
       – สะพานลอยคนเดินข้าม  จำนวน  2  แห่ง

     การไฟฟ้า

      ชุมชนและหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นชุมชนในเขตพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีไฟฟ้าเข้าไปในทุกชุมชนและหมู่บ้าน และมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน คิอเป็นประมาณร้อยละ 98 ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เทศบาลได้ดำเนินการขยายเขตสายพาดดับ และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมประมาณร้อยละ 80 ของถนนและถนนซอย

     การประปา

      ชุมชนที่มีพื้นที่ติดเขตเทศบาลนครอุดรธานี และบริเวณใกล้เคียงใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนชุมชนและหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไป จะใช้น้ำจากโครงการประปาหมู่บ้าน ที่เทศบาลดำเนินการไปแล้ว คือ โครงการประปาหมู่บ้านพรสวรรค์ โครงการประปาหมู่บ้านนาดอน และโครงการประปาหมู่บ้านนาทราย ซึ่งยังไม่เพียงพอเพราะยังมีบางพื้นที่ ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเขตประปาไม่ทั่วถึง ปัจจุบันจึงใช้น้ำบาดาลและบ่อน้ำตื้นในการอุปโภค บริโภค และจากการสำรวจครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี จำนวน 14,831 ครัวเรือน

     ระบบเศรษฐกิจ

      โครงสร้างของเศรษฐกิจ ลักษณะและประเภทของการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

 • เกษตรกรรม  ร้อยละ  24.97
 • ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ  8.23
 • ข้าราชการ/พนักงานรัฐ  ร้อยละ  12.93
 • พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน  ร้อยละ  19.94
 • อาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  20.83
 • นักเรียน/นักศึกษา  ร้อยละ  9.55
 • แม่บ้าน  ร้อยละ  2.35
 • อื่น ๆ  ร้อยละ  1.17

     การเกษตร

      พื้นที่บริเวณรอบนอกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ใช้ในการทำนา ทำไร่ และปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลและเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น พื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 60.32 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่ ทำสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว บางส่วนใช้เป้นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงสีข้าว โรงมัน พื้นที่การพาณิชยกรรมกระจายอยู่ตามแนวถนนเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22
      เขตพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัย กระจายตามชุมชนต่าง ๆ และปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบริเวณพื้นที่รอบเมือง ทำให้มีการถมที่เป็นจำนวนมาก ในฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง อันมีสาเหตุมาจากการระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากทางระบายน้ำเดิมถูกถมเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
      ขนาดพื้นที่ใช้สอย (หน่วย : ไร่)

 • ที่ดินทำนา                    จำนวน 9,500  ไร่
 • ที่ดินทำสวน                  จำนวน  950  ไร่
 • ที่ดินทำไร่                    จำนวน  830  ไร่
 • ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์        จำนวน  594  ไร่
 • ที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย       จำนวน  6,863  ไร่
 • ที่ดินสาธารณประโยชน์      จำนวน  394  ไร่
 • พื้นที่น้ำ คลอง บึง ถนน      จำนวน  1,325  ไร่
 • ที่ดินว่างเปล่า                 จำนวน  230  ไร่

     อุตสาหกรรม

      การประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สำคัญคืออุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ดังนี้
      อุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่

 1. โรงสีข้าวขนาดใหญ่  จำนวน  4  แห่ง
 2. โรงงานแปรรูปไม้  จำนวน  2  แห่ง
 3. โรงงานบรรจุแก๊ส  จำนวน  2  แห่ง
 4. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  จำนวน  1  แห่ง
 5. โรงงานผลิตยางรถยนต์  จำนวน  1  แห่ง
 6. ปั๊มแก๊ส  จำนวน  2  แห่ง
 7. โรงงานผลิตนม  จำนวน  1  แห่ง
 8. โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก  จำนวน  3  แห่ง

      อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่

 1. โรงงานผลิตน้ำดื่ม  จำนวน  4  แห่ง
 2. โรงงานผลิตน้ำแข็ง  จำนวน  3  แห่ง
 3. โรงกลึง  จำนวน  2  แห่ง

     ทรัพยากรธรรมชาติ

 • น้ำ

     – ลำห้วย ได้แก่ ห้วยบง, ห้วยหมากแข้ง, ห้วยมั้งและห้วยเชียงรวง
     – สระน้ำ ได้แก่ สระน้ำบ้านพรสวรรค์, บ้านนาดอน, ดอนหัน, นาทราย (โรงเรียนหนองหิน-ดอนหันเดิม), บ้านหนองใสและหนองไฮ
     – หนองน้ำสาธารณะ (ขนาดใหญ่) ได้แก่ หนองเหล็กน้อย และหนองตะไก้

 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลหนองบัวไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีเพียงน้ำผิวดิน มีลักษระเป็นลำห้วยและหนองน้ำสาะารณะ ได้แก่ ห้วยบง ห้วยหมากแข้ง ห้วยมั้งและห้วยเชียงหลวง ส่วนหนองสาธารณะ (ขนาดใหญ่) ได้แก่ หนองเหล็กน้อย และหนองตาไก้
      ขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองบัวมีการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 25-30 ตัน/วัน เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ส่วนการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เทศบาลไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย แต่นำไปกำจัดกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี โดยต้องเสียค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนครอุดรธานีปีละไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนด้านการกำจัดน้ำเสียเทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม
      วิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย  แบบจัดเก็บเอง
      ปริมาณขยะมูลฝอย 25-30 ตัน/วัน
      รถบรรทุกขยะมูลฝอย

 • ขนาดความจุ 14 ลบ.หลา     จำนวน  4  คัน
 • ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา     จำนวน  6  คัน
 • ขนาดความจุ   6 ลบ.หลา     จำนวน  1  คัน
 • ขนาดความจุ   8 ลบ.หลา     จำนวน  1  คัน  (แบบตะขอเกี่ยว)
 • ขนาดความจุ   1 ตัน           จำนวน  1  คัน

      ถังรองรับขยะมูลฝอย    จำนวน  3,000  ใบ
      พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย เก็บขน    จำนวน  50  คน
      กวาดขยะมูลฝอย     จำนวน  150  คน
      รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล     จำนวน  12  คัน
      อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
      1) หลังคาเรือน  ราคา  20  บาท/เดือน
      2) ร้านค้า  ราคา  20-300  บาท/เดือน, ร้านค้าขนาดใหญ่  ราคา  2,000-3,000  บาท/เดือน
      3) โรงงานอุตสาหกรรม  ราคา  300-1,500  บาท/เดือน