พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว

  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งและกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อมของมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงานใรสังคม
  5. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ