เทศบาลตำบลหนองบัวได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)

ยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง 112 65,422,213.00 45 41,209,190.00 106 128,618,327.00
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 6,749,000.00 15 2,050,000.00 14 1,750,000.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 11 17,821,500.00 8 18,030,000.00 12 41,530,000.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต 170 67,023,436.00 138 41,552,136.00 110 28,296,336.00
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 154 63,388,208.50 72 34,827,500.00 47 13,375,000.00
รวม 462 220,404,357.50 278 137,668,826.00 289 213,569,663.00

แผนภูมิแสดงงบประมาณ การจัดทำแผน 3 ปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

20141118131415

จำนวนเงิน (ล้านบาท)