กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

เลือกตั้ง

สำนักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง