สำนักปลัดเทศบาล

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ การคัดและรับรองสำเนา

งานทะเบียนราษฎร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง