• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส 4 ซอย 6 ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ปริมาณงาน
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองใส 6 (ทางไปบ้านดอนภู่) ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ปริมาณงาน
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา (ประปาเขต 7) ชุมชนประปาเขต 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด :  สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์ฯ 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (ช่วงที่1) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด : รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจักษ์ ชุมชนหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด : รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเกษ ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด : รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำแสน และซอยแสนอรุณ ชุมชนดอนหัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด : รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 17/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุบรรณ ชุมชนดอนหัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 16/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสราญ ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 15/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส 3 ซอย 1 ชุมชนหนองใส 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 14/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมาเจริญ (ช่วงที่ 2) ชุมชนดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 13/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์พิทักษ์ชน 5 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 12/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : ปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 10/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 4 ชุมชนนาทราย 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : สำเนาราคากลาง ดาวน์โหลด : สำเนาแบบแปลน ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 09/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 ชุมชนหนองใส 5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 08/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างทางรถไฟ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 07/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอยศรีสวัสดิ์ ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 06/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 05/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนันทวัน จาก 4 แยกซอย 7 ถึงซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 04/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ชุมชนโนนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (ซื้อ) 01/2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 03/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดานว์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 02/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 4 ชุมชนแสงเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหล : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 01/2562 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนดงอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ
 • ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 18/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคาราบาว ชุมชนหนองใส 2 ,ซอยหลังอนามัย ชุมชนหนองใส 1 ,ซอยรื่นรมย์ (จากปากซอยหลังอนามัย-ระบบระบายน้ำหน้าอนามัย) ชุมชนหนองใส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลด  : สำเนาประกาศ ดาว์นโหลด : สำเนาราคากลาง ดาว์นโหลด : แบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 17/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวิเศษ ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลด : สำเนาประมาณการราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบแปลน ดาวน์โหลด : ประกาศผลการประกวดราคาดาวน์โหลด : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB (จ้าง) 16/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเพ็ง ชุมชนหนองใส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB (จ้าง) 14/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาโม ชุมชนหนองใส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB (จ้าง) 13/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตา 2 ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ เลขที่ EB (จ้าง) 12/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสามแสน 1 ชุมชนโนนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ เลขที่ EB (จ้าง) 11/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์แปลง ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ เลขที่ EB (จ้าง) 10/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๕ ชุมชนนาทราย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ เลขที่ EB (จ้าง) 09/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรีใสสะอาด) ชุมชนหนองใส ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด : ดาวน์โหลด
 • ประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ 07/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาทราย 2 ชุมชนนาทราย 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด : ประมาณการ ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง 
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 06/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่าโคกสูง ชุมชนโพนทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด : ประมาณการ ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 05/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนพร ฝั่งขวา ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด : ประมาณการ ดาวน์โหลด : แบบแปลก่อสร้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 04/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเป๋าอุทิศ ชุมชนดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด : ประมาณการ ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 03/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยก 1 โนนขมิ้น (ฝั่งซ้าย) ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด :  สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด : ประมาณการ ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 02/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ ชุมชนแสงเจริญ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด : ประมาณการ ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง 
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 01/2561 ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ รื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดดงสระพังทอง ชุมชนหนองใส ๒ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศสอบราคา ดาวน์โหลด :  สำเนาราคากลาง ดาวน์โหลด : สำเนาแบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 1 ชุมชนนาทราย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : สำเนาแบบแปลนก่อสร้าง ดาวน์โหลด : สำเนาสรุปราคากลาง
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างโคก (สามแยกสร้างโคกถึงมิตรภาพเก่าน้อย)ชุมชนเก่าน้อยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : รายละเอียดราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างชุมชนศรีสุราษฎร์ กับชุมชนแสนสราญ ชุมชนศรีสุราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ ดาวน์โหลด : ราคากลาง ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง
 • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชินวงศ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ  ดาวน์โหลด : ราคากลาง  ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง