คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 3. คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
 5. คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น
 6. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
 7. คู่มือการปฏิบัติงานรับรื่องราวร้องทุกข์
 8. คู่มือแนวทางในการแนบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
 9. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 11. คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
 13. คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
 14. คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS (Really Simple Syndication)
 15. คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC
 16. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 17. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 18. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 19. มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 20. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 21. มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล