เอกสารงานเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว 2564

 

 

  1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  2. คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว และนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  3. คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองวบัว และนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  4. คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
  5. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว และนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  8. ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
  9. ใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
  10. หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น